Навчальна дисципліна "Методологія і історія математики" (СО "Магістр") сприяє фундаменталізації освіти та розвитку математичного мислення студентів, розширенню кругозору і  розвитку математичної культури студентів, що включає в себе чітке уявлення про історичний шлях математики, про методи математичних досліджень, про проблеми обґрунтування математики, її ролі в сучасному світі. Знання та вміння, отримані в результаті вивчення дисципліни «Методологія і історія математики», можуть бути використані студентами в навчально-дослідницькій роботі, а також при проходженні науково-дослідної та науково-педагогічної практик, у майбутній фаховій діяльності.

Метою викладання навчальної дисципліни є формування знань про зміст, види, психологічні чинники та особливості корекції девіантної поведінки особистості, а також сприяння розвитку відповідних умінь та навичок.

 Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 1) розкрити психологічний зміст девіацій поведінки особистості; 2) визначити психологічні чинники їх виникнення; 3) висвітлити особливості діяльності психолога з профілактики та корекції девіантної поведінки; 4) сприяти професійному становленню практичного психолога, активізувати особистий та творчий потенціал майбутнього фахівця.
 

Курс призначений для ознайомлення викладачів із основами застосування ІКТ в освіті.

Розглядаються проблеми застосування хмарних технологій, сучасних видів презентацій, середовища дистанційного навчання Moodle.