Зростання вимог до фахової підготовки педагога вимагає якісно нового теоретичного та методичного забезпечення студентської науково-дослідної діяльності в умовах вищого педагогічного навчального закладу. Успішне оволодіння навичками педагогічного дослідження бакалаврами допоможе їм органічно включитися в педагогічну діяльність і відразу розпочати практичне застосування наукових знань у професійній діяльності.

 Педагог-дослідник постійно повинен постійно оволодівати науковими знаннями, новими педагогічними теоріями й технологіями, різноманітними методами та методиками наукового дослідження. Постійно перебуваючи в стані активної творчої самореалізації, вдосконалюючи свою особистість, а також активно працюючи над творчим розвитком особистості дитини та залучаючи її до науково-творчої діяльності, педагог-дослідник будує власну творчу лабораторію зі своїми оригінальними концептуальними підходами, творчою програмою розвитку особистості. Тільки таке ставлення до своєї праці дозволяє йому успішно виконувати завдання, які стоять перед сучасними навчальними закладами.

Мета курсу «Основи науково-педагогічних досліджень» полягає у розширенні, поглибленні та систематизації підготовки фахівця до організації наукових досліджень, упровадження їх результатів у практику педагогічної роботи.

Програма курсу передбачає засвоєння студентами ідеї про важливість знання основ педагогічних досліджень, оскільки розуміння суті педагогічного процесу, творче розв'язання нестандартних педагогічних завдань неможливі без оволодіння методикою наукових пошуків, ознайомлення з логікою дослідницького процесу та вміння аналізувати й передбачати розвиток педагогічних явищ.

Науково-дослідна діяльність студентів розглядається як багатоступенева система, що забезпечує відповідний рівень формування дослідницьких умінь на кожному з етапів професійної підготовки майбутнього педагога.

Завдання курсу:

  1. Підвищення рівня фахової підготовки студентів шляхом ознайомлення їх із колом актуальних педагогічних проблем та озброєння принципами наукового підходу до їх постановки, оцінювання та вирішення.
  2. Удосконалення загальнонавчальних умінь – опрацювання та вивчення літературних педагогічних першоджерел: уміння здійснювати науковий огляд систематизованих першоджерел, користування прийомами швидкого, уповільненого, вибіркового та змішаного читання, засобами накопичення матеріалів у процесі критичного аналізу літератури.
  3. Озброєння студентів початковими знаннями та вміннями з основ проведення наукового дослідження.
  4. Набуття умінь і навичок використання дослідницьких методів (діагностичних та формуючих) для вирішення практичних завдань навчання, виховання та розвитку дітей дошкільного віку.
  5. Формування прогностичних умінь майбутніх вихователів.
  6. Підготовка студентів до здійснення самостійного педагогічного дослідження та оформлення його у вигляді курсової роботи.
  7. Розвиток інтересу та прагнення до наукової діяльності та самостійного мислення.
  8. Формування у процесі навчання професійної майстерності, організаційно-методичних навичок, уміння творчо використовувати результати наукових досліджень у практиці навчання і виховання дітей дошкільного віку.
«РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: ІНТЕГРАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ»
Авторський колектив: Мельник Олена Сергіївна, Загородня Людмила Петрівна, Коренева Інна Миколаївна, Данильченко Ірина Григорівна.
Мета дисципліни: сформувати еколого-педагогічну культуру майбутнього вихователя, вчителя на засадах європейського досвіду реалізації стратегії екологічної безпеки.
Завдання дисципліни:
- підвищення інтересу до проблеми екологічної безпеки та шляхів її вирішення в Україні та країнах ЄС;
- забезпечення студентів ґрунтовними системними знаннями про досвід Європейського Союзу з питань екологічної безпеки.
- розвиток здібностей проектувати екобезпечне культурно-освітнє середовище в дошкільних закладах, загальноосвітніх школах, спираючись на досвід європейських країн;
- заохочення студентів до самостійного пошуку інформації з питань реалізації екологічної політики в країнах ЄС та розповсюдження  її серед широкого загалу;
- виховання спрямованості майбутнього педагога на постійне вдосконалення фахових умінь щодо використання досвіду країн ЄС в галузі екологічної безпеки;
- формування фахових умінь аналізу й оцінки європейського досвіду реалізації стратегії екологічної безпеки та його творчого впровадження у власну професійну діяльність;
- оволодіння низкою екологічних компетенцій, заснованих на європейському досвіді;
- формування активної громадянської позиції щодо питань екологічної безпеки заснованої на досвіді Європейського громадянського суспільства.