Сучасні вимоги до підговки фахівця потребують від нього, перш за все, бути плідним учасником міжкультурної комунікації і мати необхідні навички та вміння професійного, ділового та ситуативного спілкування в усній та письмовій формах, бути спроможним оволодіти новітньою фаховою інформацією через іноземні джерела. Все це підвищує попит на випускників, які володіють іноземною мовою та обумовлює необхідність вивчення курсу "Ділова англійська мова".

Мета курсу - сприяти практичному опануванню студентами системи англійської мови та нормативної бази її функціонування у комунікативно-мовленнєвих ситуаціях в академічному та професійному середовищі, якісній підготовці фахівця до іншомовного спілкування в академічній та професійній сфері на основі світового досвіду та рекомендацій Ради Європи.