Навчальна дисципліна  «ІНФОРМАТИКА» призначена для вивчення студентами галузі знань: 0402 Фізико-математичні науки напряму підготовки: 6.040201 Математика*; 6.040203 Фізика* .

Мета курсу полягає в набутті студентами професійних знань і вмінь, необхідних для їхньої практичної роботи в умовах інформаційного суспільства, вихованні загальної інформаційної культури, а також отриманні навичок з інформамаційно-комунікайних технологій для подальшого ефективного освоєння обраної спеціальності.