Опис дисципліни

 

Завдання курсуполягає в засвоєнні студентами основних теоретичних знань і виробленні  практичних навичок з культури ділового,  професійного  мовлення, розширенні свого лінгвістичного світогляду. Майбутні вчителі мають удосконалити знання норм сучасної української літературної мови, техніки усного і писемного мовлення,  вміти правильно і логічно висловлювати свої   думки,   оволодіти   майстерністю   публічного   виступу, набути навичок складання професійно зумовлених документів.

            Теоретична частина курсу полягає у вивченні студентами загальних відомостей про сучасну українську мову, її стильові різновиди, лексичний склад; в отриманні орфографічних, пунктуаційних знань на базі вивчення основ фонетики, орфоепії, словотвору, морфології, синтаксису; опануванні діловим українським мовленням та документуванням.

          Програма побудована на основі логічної послідовності вивчення орфоепічних, орфографічних, лексичних, синтаксичних, пунктуаційних та стилістичних норм мовлення; професійно зумовленого вивчення усного та писемного ділового мовлення.. 

            Практична частина курсу спрямована на застосування теоретичних знань у різних виявах усного та писемного мовлення, удосконалення професійної мовленнєвої майстерності студентів, вироблення навичок користуватися різними видами словників та вміння створювати необхідні термінологічні словники у своїй фаховій  мовленнєвії діяльності.

            До занять пропонуються домашні вправи, метою яких є виконання навчально-тренувальних  завдань з правопису,   робіт творчого характеру. Такий підхід  дає можливість студентам  самостійно поглибити і закріпити свої знання,  розвивати та удосконалювами  навички зв’язного мовлення.

          Під час занять поєднуються теми лінгвістичного характеру з розділами ділового мовлення, використовується фахова терміносистема та спеціальні тексти, твори класичної та сучасної  української літератури, зокрема краєзнавчого характеру. 

 

Дисципліна формує такі загальні компетентності (ЗК):

ЗК 3. .Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК 6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

 

Дисципліна формує такі фахові компетентності (ФК):

ФК 9. Здатність здійснювати професійну діяльність з дотриманням вимог законодавства, стандартів освіти та внутрішніх нормативних документів закладу освіти.

 

Дисципліна формує такі програмні результати навчання (ПРН):

ПРН 5. Володіти культурою мовлення, обирати оптимальну комунікаційну стратегію у спілкуванні з групами та окремими особами.

ПРН 6. Доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу державною та іноземною мовами.